โรงเรียนประชานิเวศน์ www.prachaniwet.com
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ผู้ปกครอง
ติดต่อโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

     ตามที่กรุงเทพมหานครได้โอนบรรดากิจการทรัพย์สินสิทธิและ ความรับผิดชอบของ สำนักงานปรับปรุงแหล่งเสื่อมโทรมให้แก่การเคหะแห่งชาติตามประกาศของ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 316 ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2515 ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2516 แล้วนั้นปรากฎว่า มีโฉนดที่ดิน"ประชานิเวศน์ 1" บางโฉนด ซึ่งรวมอยู่ในบรรดาโฉนดที่ดิน กรุงเทพมหานครได้มอบหมายให้ การเคหะแห่งชาติไปแล้วนั้นเป็นที่ดินที่กันไว้ ี่มิได้จำหน่ายเพราะมีโครงการที่จัดสร้าง บริการ สาธารณะต่างๆ เช่น สร้างเป็นย่านการค้า ที่ทำการไปรษณีย์ สวนสาธารณะ ตามที่ประกาศไว ้ในระเบียบการจัดสรรที่ดิน ของเทศบาลกรุงเทพมหานครเดิมลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2505 ซึ่งโฉนดที่ 62797
เลขที่ 1162 หน้า สำรวจ 7291 ระหว่าง 5-6 น.3 - 3 อ.เนื้อที่ 15 ไร่ 47 วา และที่ดินแปลงนี้ ี้ประมาณ 5 ไร่เศษได้
กำหนดให้ ฝ่ายการศึกษาและสวัสดิการสังคมกรุงเทพมหานคร สร้างโรงเรียนประถมศึกษาขึ้นซึ่งในทางกรุงเทพมหานครสร้างโรงเรียนประถมศึกษาขึ้น ทางกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปลูกสร้างเป็นอาคารแบบ ร.ร.800 เป็นอาคาร 3 ชั้น 12 ห้องเรียนแล้ว เสร็จเมื่อเดือนกันยายนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.5
รวม 5 ห้องเรียน มีนักเรียน 50 คน ครู 5 คน

- พ.ศ.2536 โรงเรียนได้เปิดขยายโอกาสทางการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใช้อาคาร เรียน ร่วมกับนักเรียนประถม
- พ.ศ.2536 กทม. ได้พื้นที่ในหมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 จำนวน 7 ไร่ ซึ่งทาง กทม. ได้ยกพื้นที่
ดังกล่าว ให้กับ โรงเรียนประชานิเวศน์ และพื้นที่นั้นจึงกลายเป็น โรงเรียนฝ่ายมัธยม ในปัจจุบัน
- พ.ศ.2542 โรงเรียนประชานิเวศน์ เป็นโรงเรียนนำร่องการศึกษา 12 ปี แห่งแรกของ กทม.
   
อาคารเรียน
*
สร้างอาคาร 3 ชั้นขนาด 25 ห้องเรียน (พ.ศ.2521)
* สร้างอาคาร 4 ชั้นขนาด 20 ห้องเรียน (พ.ศ.2522)
* สร้างโรงครัว
* สร้างอาคารหอสมุดศรีเฟื่องฟุ้ง
* สร้างอาคารสายสัมพันธ์ 4 ชั้น
* สร้างอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 4 ชั้น
* สร้างอาคารศรีบงกช อาคาร 5 ชั้น (พ.ศ. 2548)

 

 
 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ซ.10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02588-4028 02588-4321 E-mail :[email protected]