โรงเรียนประชานิเวศน์ www.prachaniwet.com
ข้อมูลโรงเรียน
บุคลากร
ผู้ปกครอง
ติดต่อโรงเรียน
 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565
 
1.นายสมใจ สัตบุศย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ประธาน
กรรมการ
2นายอ๊อด แซ่เหลียง ผู้แทนผู้ปกครอง กรรมการ
3.นางสมศรี พุทธคุณ ผู้แทนองค์กรชุมชน กรรมการ
4.นายเรืองศักดิ์ สายสิงห์ทอง ผู้แทนกรุงเทพมหานคร กรรมการ
5.นางสาวนุชพรรณ คงถาวร ผู้แทนศิษย์เก่า กรรมการ
6.พระครูสาทรปริยัติคุณ ดร. ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ กรรมการ
7.นางระจิต บาเปีย ผู้แทนครู กรรมการ
8.นางสาวหทัยพัชร์ ชินวงศ์อมร ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
9.นายกมล ขุนภาษ๊ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
10.นางนิภาพร ซื่อสัตย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
11.นายศรีสวัสดิ์ อ้วนสกุลศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
12.นางสุนิสา พุฒิกานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
13.นายสิทธิกิตติ์ รัชตะทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
14.นายธนนท์ วรรักษ์ธานนันท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
15.ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนประชานิเวศน์ กรรมการ
และเลขานุการ
     
 
 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ซ.10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02588-4028 02588-4321 E-mail ::[email protected]