โรงเรียนประชานิเวศน์ www.prachaniwet.com
ข้อมูลโรงเรียน
ทำเนียบผู้บริหาร
บุคลากร
ผู้ปกครอง
ที่ปรึกษากรรมการสถานศึกษา
ติดต่อโรงเรียน
 
กรรมเครือข่ายผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2565
   
นายโกเมศ วัชรมัย ประธาน
นายชัญยา จำปาหอม รองประธาน
นพ.ปรัชญา ศรีสว่าง รองประธาน
นางมะลิย์ สุวรรณาพิสิทธ์ ฝ่ายการศึกษา
คุณบุษราภรณ์ ภู่วัฒนะนันทกุล ฝ่ายการเงินและบัญชี
พันเอกปิยพันธ์ กุมารสิงห์ ฝ่ายกิจกรรม
นางกนกวรรณ สีสง่า ฝ่ายประชาสัมพันธ์
นายพรหมพิริยะ สงวนศักดิ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย
นางเมวิกา นาคประวิทย์ กรรมการและเลขานุการ
 
 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ซ.10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02588-4028 02588-4321 E-mail ::pn65school@gmail.com