โรงเรียนประชานิเวศน์ www.prachaniwet.com
ข้อมูลโรงเรียน
บุคลากร
ผู้ปกครอง
ที่ปรึกษากรรมการสถานศึกษา
ติดต่อโรงเรียน
 
ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนประชานิเวศน์
ลำดับที่ ชื่อ-สกุล ระยะเวลา
1 นางเสาวนีย์ คันธาแก้ว 2520-2542
2 นางจรีย์ ศิลาพันธ์ 2542-2543
3 นางสาวประทุม เข็มวิลาศ 2543-2548
4 นางสาวประภา กิตตินานนท์ 2548-2552
5 นางจิระพันธ์ นามชวัด 2552-2554
6 นางอณิยา นุชสำเนียง 2554-2555
7 นางอำไพ จันทปัญญาศิลป์ 2555-2556
8 นางจิราพร ปทุมเทวาภิบาล 2556-2559
9 นางสาวหทัยพันธ์ ชินวงศ์อมร 2559-2562
10 นางจุฑาภัค มีฉลาด 2562-2564
11 นางดวงสุมาลย์ ชื่นชูจิตร์ 2564-ปัจจุบัน
 
 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ซ.10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02588-4028 02588-4321 E-mail ::pn65school@gmail.com