โรงเรียนประชานิเวศน์ www.prachaniwet.com
ข้อมูลทั่วไป
สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

     

 
สีประจำโรงเรียน
สีเลือดหมู
หมายถึง เกียรติยศ ความรุ่งโรงจน์อันเกิดจากการตั้งใจศึกษา เล่าเรียน
สีดำ
หมายถึง ความรัก ความสามัคคี ความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ
 
ดอกไม้ประจำโรงเรียน
ดอกอินทนิล
ปณิธาน
เสียสละ จริงใจ มีวินัย ค้นคว้า รอบรู้ สู้งาน
 
ปรัชญา
สังคม ชุมชน นักเรียน
คุณครู ผู้ปกครอง คือญาติพี่น้องร่วมบ้านเดียวกัน
 
วิสัยทัศน์
 
วิชาการเด่นดี มีคุณธรรมนำตน ทุกคนร่วมพัฒนา สู่ความเป็นพลเมืองโลก
   
 
อัตลักษณ์ของนักเรียน
 
ใฝ่เรียนร ู้ เชิดชูคุณธรรม
 
เอกลักษณ์ของโรงเรียน
 
โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ สู่ความเป็นเลิศ
 
พระประจำโรงเรียน
 
หลวงพ่อบ้านแหลม
   
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ซ.10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02588-4028 02588-4321 E-mail ::[email protected]