โรงเรียนประชานิเวศน์ www.prachaniwet.com
ข้อมูลโรงเรียน
ข้อมูลทั่วไป
บุคลากร
ผู้ปกครอง
ที่ปรึกษากรรมการสถานศึกษา
ติดต่อโรงเรียน
 
ผู้บริหาร
นางดวงสุมาลย์ ชื่นชูจิตร์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนประชานิเวศน์
นางศิริพร ใยดำ
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางวัชรี โล่ห์จินดา
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
   
นางสาวสุพินยา สร้อยทอง
รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
   
 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ซ.10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02588-4028 02588-4321 E-mail ::[email protected]