โรงเรียนประชานิเวศน์ www.prachaniwet.com
 
กลับหน้าหลัก
ข้าราชการครและบุคลาการโรงเรียนประชานิเวศน์ ประจำปีการศึกษา 2565
สายชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นอนุบาล
0
6
6
3
11
14
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
3
8
11
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
2
10
12
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
2
10
12
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
1
12
13
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4
8
12
รวมข้าราชการครู 15 65 80
เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี 0 1 1
เจ้าหน้าที่งานธุรการ 0 1 1
ครูพี่เลี้ยง
0
6
6
พนักงานสถานที่ 5 2 7
รวมข้าราชการครูและบุคลากรทั้งหมด 20 75 95
่่่
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ซ.10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02588-4028 02588-4321 E-mail ::[email protected]