โรงเรียนประชานิเวศน์ www.prachaniwet.com
ข้อมูลโรงเรียน
บุคลากร
ผู้ปกครอง
ที่ปรึกษากรรมการสถานศึกษา
ติดต่อโรงเรียน
 
จำนวนนักเรียน  ประจำปีการศึกษา 2565
สายชั้น
ชาย
หญิง
รวม
ชั้นอนุบาล 1 39 47 86
ชั้นอนุบาล 2 56 49 105
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
135 100 235
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 144 113 257
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 125 137 262
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 123 147 270
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 144 131 275
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 125 130 255
รวม ชั้นอนุบาล 95 96 191
รวม ชั้นประถมศึกษา 796 758 1554
วมทั้งหมด
891 854 1745
สรุป ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
 
 
 
 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ซ.10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02588-4028 02588-4321 E-mail : pn_thai@yahoo.com