โรงเรียนประชานิเวศน์ www.prachaniwet.com
ข้อมูลโรงเรียน
บุคลากร
ผู้ปกครอง
ติดต่อโรงเรียน
 
กรรมการที่ปรึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่ง
1.นางนันทา   วีระสุนทร
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
2.พันเอก(พิเศษ)วิรัช์  กองแก้ว
กรรมการที่ปรึกษา
3.พลโทวิชาญ  มีแก้ว
กรรมการที่ปรึกษา
4.นายคมทัศน์    ชัยภักดี
กรรมการที่ปรึกษา
5.นางสาวประทุม   เข็มวิลาศ
กรรมการที่ปรึกษา
6.นางวิไล   หว่างอากาศ
กรรมการที่ปรึกษา
7.ผศ.ดร.สิริพัชร์  เจษฎาวิโรจน์
กรรมการที่ปรึกษา
8.นายวุฒิชัย  สว่างไสว
กรรมการที่ปรึกษา
9.นางสุชาดา   จักรพันธ์ ณ อยุธยา
กรรมการที่ปรึกษา
10.นางเพ็ญศรี  คงถาวร
กรรมการที่ปรึกษา
11.นายประพนธ์   เนตรรังษี
กรรมการที่ปรึกษา
12.นางวิไลลักษณ์   นภินธากร
กรรมการที่ปรึกษา
13.แพทย์หญิงบุษบากร   ภัตตาตั้ง
กรรมการที่ปรึกษา
14.นายปิยะชาติ  มงคลไชยสิทธิ์
กรรมการที่ปรึกษา
15.นายพยุง   สัมมารัตน์
กรรมการที่ปรึกษา
16.นางกานต์  มุสิกะ
กรรมการที่ปรึกษา
17.นายชิน   พึ่งสุข
กรรมการที่ปรึกษา
18.นางประทุมมาศ   สิชฌนุกฤษฎ์
กรรมการที่ปรึกษา
19.นางสาวิตรี   สวัสดิผล
กรรมการที่ปรึกษา
20.นางโนรี   ศรีรัตน์
กรรมการที่ปรึกษา
21.นางวจี   วรรณรัตน์
กรรมการที่ปรึกษา
22.พล.ต.ต.ประยุทธ์   ศุภจริยาวัตร
กรรมการที่ปรึกษา
 
 
โรงเรียนประชานิเวศน์ ซ.10 ถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ 02588-4028 02588-4321 E-mail : pn65school@gmail.com